Zpět do obchodu

Registrace

Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(okopírujte si a vyplňte tento formulář a odešlete jej k nám, ale pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na naši níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:         www.kniha-darek-knihy-darky.cz

Společnost:                          Michael Moder s.r.o.

Se sídlem:                             Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:                                             03239055

DIČ:                                        CZ03239055

E-mailová adresa:             info@michaelmoder.com

Telefonní číslo:                  +420 734 300 212 (Po-Pá 8.00 - 12.00 hod. / 14.00 - 17.00 hod.).

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení: vyplňte

Moje adresa:                      vyplňte

Můj telefon a e-mail:      vyplňte

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) (doplňte text)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání:
  2. Číslo objednávky:
  3. Jméno a příjmení spotřebitele:
  4. Adresa spotřebitele:
  5. Email:
  6. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                          (podpis)
______________________________________

      Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu